Сертификати

Лицензия НАПОО


Лицензия № 200912823


Издадена на център за професионално обучение към „МАКС ИНОВЕЙШЪНС – МИ5” ООД, гр. София, на основание чл. 22, ал. 7 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) със Заповед
   125/22.02.2010 г. на Председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение (на основание чл. 48, ал. 2, т. 6 и ал. 3 от ЗПОО).


Адрес на управление:

Гр. (с) София 1510
Област: София град
, ул. Генерал Липранди
, бл. 106

Предлагани професии, специалности:

1. Професия „Продавач консултант” код 341020
1.1. Специалност „Продавач консултант”, код 3410201, втора степен на професионална квалификация.
2. Професия „Офис секретар”, код 346020
2.1. Специалност „Административно обслужване”, код 3460201, втора степен на професионална квалификация.
3. Професия „Заварчик”, код 521090
3.1. Специалност „Заваряване”, код 5210901, първа степен на професионална квалификация.
4. Професия „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, код 522040
4.1. Специалност „Газова техника”, код 5220406, втора степен на професионална квалификация;
4.2. Специалност „Възобновяеми енергийни източници”, код 5220408, втора степен на професионална квалификация.
5. Професия „Огняр”, код 522060
5.1. Специалност „Огнярство”, код 5220601, първа степен на професионална квалификация.
6. Професия „Монтьор на компютърни системи”, код 523060
6.1. Специалност „Компютърни мрежи”, код 5230602, втора степен на професионална квалификация.
7. Професия „Работник в полимерните производства”, код 524090
7.1. Специалност „Преработване на полимери”, код 5240901, първа степен на професионална квалификация.
8. Професия „Монтьор по железопътна техника”, код 525080
8.1. Специалност „Локомотиви и вагони”, код 5250801, втора степен на професионална квалификация.
9. Професия „Шивач”, код 542110
9.1. Специалност „Шивачество”, код 5421101, първа степен на професионална квалификация.
По професионално направление Производство на изделия от дървесина”, код 543
10. Професия „Работник в дървообработването”, код 543090
10.1. Специалност „Производство на фасонирани материали”, код 5430901, първа степен на професионална квалификация.
По професионално направление „Строителство”, код 582
11. Професия „Помощник в строителството”, код 5820801
11.1. Специалност „Основни и довършителни работи”, код 5820801, първа степен на професионална квалификация.
12. Професия „Строител-монтажник”, код 582040
12.1. Специалност „Метални конструкции”, код 5820402, втора степен на професионална квалификация;
12.2. Специалност „Сухо строителство”, код 5820403, втора степен на професионална квалификация.
13. Професия „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи”, код 582050
13.1. Специалност „Вътрешни ВиК мрежи”, код 5820501, втора степен на професионална квалификация;
13.2. Специалност „Външни ВиК мрежи”, код 5820502, втора степен на професионална квалификация.
14. Професия „Пътен строител, код 582060
14.1. Специалност „Строителство на пътища, магистрали, и съоръжения към тях”, код 5820601, втора степен на професионална квалификация.
15. Професия „Работник в озеленяването”, код 622030
15.1. Специалност „Озеленяване и цветарство”, код 6220301, първа степен на професионална квалификация.
16. Професия „Техник рибовъд”, код 624010
16.1. Специалност „Рибовъдство”, код 6240101, трета степен на професионална квалификация.
17. Професия „Еколог”, код 851010
17.1. Специалност „Екология и опазване на околната среда”, код 8510101, трета степен на професионална квалификация.
Подстраници (1): Лизензия НАПОО
Comments