„Заваряване”, код 5210901

У Ч Е Б Е Н    П Л А Н

 

ПО РАМКОВА ПРОГРАМА A

 

 

За професионално обучение с придобиване на

Първа степен на професионална квалификация

 

Професионално направление:                                                Код

          „Металообработване и машиностроене”                    521

 

Професия:                                                                               Код

          „Заварчик”                                                                   521090

 

Специалност:                                                                         Код

          „Заваряване”                                                                5220901

 

Степен на професионална квалификация:

Първа степен

 

 

Срок на обучение:                           11 учебни седмици

Теоретично обучение:                     193 часа

Практическо обучение:                             137 часа

Общ брой часове:                                     330 часа

Входящо образователно равнище:          След завършено основно образование

Форма на обучение:                         Дневна

Организационна форма:                  Квалификационен курс

 

 

 

София, 2010г.


ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА “ЗАВАРЧИК”, СПЕЦИАЛНОСТ „ЗАВАРЯВАНЕ”

 

          Учебният план е съобразен с Наредба No 9 от 14 февруари 2005г.      за придобиване на квалификация по професия „Заварчик”, обнародвана в ДВ бр. 32 от 12 април 2005г.

 

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО

 

Основна цел на обучението по професията "Заварчик" е обучаемите да получат подготовка, необходима и достатъчна за изпълнение на заваръчни съединения в машиностроителното производство

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

 

Придобилите квалификация по професията "Заварчик" могат да постъпват на работа на длъжности, които съответстват на професиите от Националната класификация на професиите (1996 г.): 7213 "Заварчици и резачи на метали".

 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

Придобилите първа степен на професионална квалификация по специалността при желание могат да се обучават за придобиване на квалификация по професия "Машинен оператор" - втора степен на професионална квалификация, и "Машинен техник" - трета степен на професионална квалификация, като обучението  им по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка по професионално направление "Металообработване и машиностроене" се зачита

 

СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРОФЕСИЯТА ОБУЧАВАНИЯТ ТРЯБВА ДА:

 

·        - познава и използва личните предпазни средства, знае и прилага основните правила за безопасна работа със заваръчна апаратура в машиностроителна работилница, участък и др., не замърсява при работа околната среда; реагира адекватно при решаване на възникнал проблем по време на трудовата дейност и при оказване на първа помощ на пострадал при авария в производствения машиностроителен участък;

·        - умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да прави отчет на

·        извършената дейност;

·        - познава системите за нормиране и заплащане на труда;

·        - познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес

·        съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;

·        - участва при разпределяне на задачите между членовете на екипа, съдейства

·        им и търси помощ от тях, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на възложената му задача;

·        - разбира своята роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си.

·        - прилага подходящи техники на заваряване, като използва правилно машини, инструменти и материали (основни и добавъчни);

·        - познава и спазва правилата за безопасна работа и изискванията за пожарната безопасност при извършване на огневи работи;

·        - умее да оценява дейността си и качеството на продукта;

·        - може да прихваща и заварява ъглов шев на лист към лист на неотговорни

·              съоръжения (възли, елементи), в различни пространствени положения, като долно (РА), хоризонтално във вертикална равнина (РВ), хоризонтално в таванно положение (PD) и вертикално отдолу нагоре (PF).

·              познава основните машиностроителни материали, начина на маркиране и приложението им;

·              умее да разчита конструктивна и технологична документация – работни чертежи, технологични карти и схеми;

·              да познава и спазва технологиите за изработване на машиностроителна продукция;

·              да умее да управлява заваръчните апарати;

·              да умее да измерва и контролира точността и качеството на произвежданата продукция;

·              да познава организацията на машиностроителното производство, взаимоотношенията, отговорностите и задълженията си.


 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Брой Учебни Часове

Общо

Теория

Практика

А.

Обща професионална подготовка

32

32

 

1.

Здравни и безопасни условия на труд

22

22

 

2.

Икономика

10

10

 

Б.

Отраслова професионална подготовка

142

101

42

3.

Общо – технически знания

32

32

 

4.

Техническо чертане

20

20

 

5.

Материалознание

20

20

 

6.

Техническа механика

38

18

20

7.

Шлосерство

33

11

22

В.

Специфична професионална подготовка

152

60

92

8.

Технология на заваряването

28

20

8

9.

Електродъгово заваряване на ъглов шев в подова позиция

18

6

12

9.1.

Електродъгово заваряване позиция PF

18

6

12

9.2.

Електродъгово заваряване позиция PD (таванна)

18

6

12

9.3

Електродъгово заваряване бордова позиция РС

18

6

12

9.4

Електродъгово заваряване вертикална позиция PF

18

6

12

9.5

Електродъгово заваряване таванна позиция РЕ

18

6

12

9.6

Електродъгово заваряване таванна позиция РЕ, със скосяване на краищата

6

 

6

9.7

Електродъгово заваряване на дебел листов материал – таванна позиция PE

16

4

12

 

Всичко:

330

193

137

 


 

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 

1.                Всеки един от предметите е отделен учебен блок, завършващ с изпит;

2.                Изпитите се определят от обучаващата институция;

3.                Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията (специалността);

4.                Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и практика на професията, съгласно Наредба № 3 от 2005г. за системата на оценяване (Обн., ДВ, бр. 37 от 22.04.2003г.);

5.                Държавните изпити по теория на професията и по практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията;

6.                Завършването на един учебен предмет се удостоверява съгласно чл. 76 от Наредба № 4 от 16.04.2003г. за документите за системата на народната просвета, с Удостоверение за професионално обучение;

7.                Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява съгласно чл. 76 от Наредба №4 от 2005г. за документите за системата на народната просвета, със:

Свидетелство за професионална квалификация

8.                Придобиването на Свидетелство за правоспособност е по Наредба №2 / 2001г. на МОН и МТСП

Comments