„Газова техника”, код 5220406

У Ч Е Б Е Н    П Л А Н

 

ПО РАМКОВА ПРОГРАМА Б

 

 

За професионално обучение с придобиване на

Втора степен на професионална квалификация

 

Професионално направление:                                                 Код

          „Електротехника и енергетика”                                   522

 

Професия:                                                                               Код

          „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”  522040

 

Специалност:                                                                          Код

          „Газова техника”                                                          5220406

 

Степен на професионална квалификация:

Втора степен

 

 

Срок на обучение:                           4 месеца

Теоретично обучение:                     274 часа

Практическо обучение:                             386 часа

Общ брой часове:                                     660 часа

Входящо образователно равнище:           След завършен клас от средното образование

Форма на обучение:                        Дневна

Организационна форма:                 Квалификационен курс

 

 

 

София, 2010г.


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Рамковата програма Б има за цел да регламентира условията и реда за придобиване на втора степен на професионална квалификация на лица навършили 16 години в съответствие със:

·        Закона за професионално образование и обучение

·        Закона за Народната просвета

·        Държавното образователно изискване за степента на оценяване, утвърдено с Наредба №3 на МОН

 

2.       Изисквания към кандидатите за обучение

 

·        Лицата да са навършили 16 години

·        Здравословно състояние – удостоверява се с медицинско свидетелство, доказващо, че професията по която желае да се обучава не му е противопоказна

·        Входящо образователно равнище – завършено основно образование или завършен клас от средното образование

 

3.       Възможности за реализация и повишаване на квалификацията

 

Завършилите обучението могат:

·        Да се реализират на пазара на труда;

·        Да продължат обучението си за актуализиране и разширяване на придобитата професионална квалификация чрез обучението по рамкова програма Е, както и за придобиване на трета степен на професионална квалификация ако отговарят на изискванията за входящо образователно равнище;

·        Да придобият професионална квалификация по друга професия чрез обучение по рамкова програма А или рамкова програма Б;

·        Да придобият квалификация по част от друга професия, чрез обучение по рамкова програма Д;

4.       Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД)

 

Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации" могат да постъпват на работа на длъжности, които съответстват на професиите от Националната класификация на професиите (1996 г.): 7235 "Монтьори на енергийни съоръжения", 7239 "Монтьори на машини, некласифицирани другаде", 8162 "Оператори по производството на топлоенергия", 8164 "Оператори по вентилация, отопление и охлаждане", в това число допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

 

1.       Форма на обучение - дневна

 

2.       Организационни форми – организационната форма е квалификационен курс, в който броят на обучаемите се определя от обучаващата институция

 

3.       Изисквания към преподавателите:

 

·        Завършено висше образование по специалността с преподавателски опит по съответната професионална област най-малко 3 години

·        Опит в обучението на възрастни най-малко 3 години

 

ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

 

Професионалното обучение по рамкова програма А – завършва с полагане на държавни изпити за придобиване на професионална квалификация по:

·        Теория по професията

·        Практика по професията

Изпитът по теория на професията се провежда по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката, в съответствие с чл. 34, 35 и 37 от ЗПОО

Завършване на професионалното обучение се удостоверява със:

·        Свидетелство за професионална квалификация

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

След завършване на обучението по професията и специалността, обучаваният:

 

Трябва да знае:

·        знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място,

·        познава и използва личните предпазни средства, не замърсява с работата си околната среда;

·        спазва правилата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;

·        разбира значимостта и необходимостта на професията – монтьор на газова техника;

·        осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип, работи в екип с чувство за отговорност при изпълнение на задачите;

·        съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;

·        разбира и ползва изрази на чужд език, свързани с безопасното упражняване на професията;

·        може да създава текст, попълва бланки, отчита работата си с помощта на компютър.

·        познава основните машини и инструменти, предназначението им, правилата за работа с тях;

·        познава и спазва технологичната последователност за изпълнение на газовата техника;

·        разчита работни чертежи, монтажни схеми, спецификации;

 

Трябва да може:

·        познава предназначението, принципа на действие и основните конструкции

·        газови уреди и съоръжения, в т.ч. техните детайли и възли;

·        дефинира и сравнява основните експлоатационни параметри на газовите уреди и съоръжения и начините за измерването им;

·        извършва в технологична последователност различните видове операции,

·        свързани с изграждане на газови инсталации, инсталирането на газови уреди и системи за димоотвеждане и вентилация;

·        подготвя, пуска в действие и въвежда в експлоатация газови инсталации, газови уреди и системи за димоотвеждане и вентилация;

·        работи безопасно с горива, специализирани инструменти, измервателни уреди и стендове, отнасящи се до специалността, като спазва правилата за работа с тях и използва при необходимост лични предпазни средства;

·        оценява критичните ситуации на работното си място и съобразно с тях извършва необходимите действия;

·        изпълнява трудовите си задължения в съответствие с нормативните изисквания;

·        изпълнява самостоятелно и в срок трудовите дейности и поема отговорност по отношение на качеството на извършената работа;

·        попълва работна документация - формуляри, дневници и др., за извършените от него дейности.

 

Изисквания към материалната  база

 

Учебен кабинет и работилница

 

Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и съответните български стандарти. Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по учебна практика - в учебни работилници. Обучението по практика може да се осъществява както в собствена, така и в наета база, която отговаря на посочените условия.

 
УЧЕБЕН ПЛАН

 

Наименование на модулите

Общо часове

Теоретично обучение

Практическо обучение

А.

Обща професионална подготовка

9

9

 

1.

Здравословни и безопасни условия на труд

6

6

 

2.

Икономика

3

3

 

Б

Отраслова професионална подготовка

86

56

30

1.

Чужд език по професията

10

10

 

2.

Техническа механика

38

18

20

3.

Електротехника и електроника

38

28

10

В

Специфична професионална подготовка

 

 

 

1.

Техническо чертане

36

20

16

2.

Материалознание

20

20

 

3.

Машинни елементи

36

20

16

4.

Термодинамика и топлопренасяне

38

18

20

5.

Газови горивни устройства

28

20

8

6.

Разпределителни газопроводи

12

12

 

7.

Газови инсталации – видове и проектиране

20

10

10

8.

Монтаж и ремонт на газоснабдителна техника

85

55

30

9.

Учебна практика

240

 

240

9.1

Общометална практика – шлосерство, технология на сглобяването и ремонт, заваряване

80

 

80

9.2

Практика по специалността

100

 

100

9.3

Производствена практика

60

 

60

Г

Допълнителна професионална подготовка

50

34

16

1.

Трудово и строително право

6

6

 

2.

Комуникационни умения

8

8

 

3.

Компютърна грамотност

36

20

16

 

Всичко А+Б+В+Г:

660

274

386

 

 

Comments