„Административно обслужване”, код 3460201

У Ч Е Б Е Н    П Л А Н

 

ПО РАМКОВА ПРОГРАМА Б

 

 

За професионално обучение с придобиване на

Втора степен на професионална квалификация

 

Професионално направление:                                                Код

          Секретарски и административни офис дейности     346

 

Професия:                                                                               Код

          Офис - секретар                                                         346020

 

Специалност:                                                                          Код

          Административно обслужване                                 3460201

 

Степен на професионална квалификация:

Втора степен

Единична група по НПК: 4115

 

Срок на обучение:                           5 месеца

Теоретично обучение:                     325 часа

Практическо обучение:                             335 часа

Общ брой часове:                                     660 часа

Входящо образователно равнище:           След завършен клас от средното образование

Форма на обучение:                        Дневна, вечерна, групова

Организационна форма:                 Квалификационен курс

 

 

 

София, 2010г.


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.       Цел на програмата

 

Рамковата програма Б има за цел да регламентира условията и реда за придобиване на втора степен на професионална квалификация на лица навършили 16 години в съответствие със:

·        Закона за професионално образование и обучение

·        Закона за Народната просвета

·        Държавното образователно изискване за степента на оценяване, утвърдено с Наредба №3 на МОН

 

2.       Изисквания към кандидатите за обучение

 

·        Лицата да са навършили 16 години

·        Здравословно състояние – удостоверява се с медицинско свидетелство, доказващо, че професията по която желае да се обучава не му е противопоказна

·        Входящо образователно равнище – завършено средно образование или завършен клас от средното образование

 

3.       Възможности за реализация и повишаване на квалификацията

 

Завършилите обучението могат:

·        Да се реализират на пазара на труда;

·        Да продължат обучението си за актуализиране и разширяване на придобитата професионална квалификация чрез обучението по рамкова програма Е, както и по придобиване на трета степен на професионална квалификация;

·        Да придобият професионална квалификация по друга професия чрез обучение по рамкова програма А или рамкова програма Б;

·        Да придобият квалификация по част от друга професия, чрез обучение по рамкова програма Д;

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

 

1.       Форма на обучение - дневна

 

2.       Организационни форми – организационната форма е квалификационен курс, в който броят на обучаемите се определя от обучаващата институция

 

3.       Изисквания към преподавателите:

 

·        Завършено висше образование по специалността с преподавателски опит по съответната професионална област най-малко 3 години

·        Опит в обучението на възрастни най-малко 3 години

 

ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

 

Професионалното обучение по рамкова програма Б – завършва с полагане на държавни изпити за придобиване на професионална квалификация по:

·        Теория по професията

·        Практика по професията

Изпитът по теория на професията се провежда по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката, в съответствие с чл. 34, 35 и 37 от ЗПОО

Завършване на професионалното обучение се удостоверява със:

·        Свидетелство за професионална квалификация

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

След завършване на обучението по професията и специалността, обучаваният:

 

Трябва да знае:

1.                 Предмети на труда

2.                 Офис секретарят работи на специално организирано индивидуално работно място в офис, зала или канцелария, обзаведено с необходимите технически и организационни средства и консумативи.

3.                 Рекламно-справочни и информационни материали: вътрешнофирмена документация, кореспонденция, информационни бюлетини и др.

4.                 Нормативно-правни документи, справочници, правилници, икономическа документация.

5.                 Средства на труда:

6.                 - Технически средства - компютри и свързаните с тях монитор, клавиатура, мишка; различни видове периферни устройства, принтери, плотери, скенери; програмни продукти, дискове, дискети, ленти, тонер-касети и хартия за принтера; копирна техника, ръководства за потребителя

7.                 Звукозаписна и др. техника

8.                 Лични предпазни средства - очила и екран, и др.

9.                 Средства за комуникация: телефони, факс, телекс, интернет и др.

10.            Организационно-помощни средства: стандартно офис оборудване и консумативи - бюра, ергономичен стол, поставки за подлакътници, за крака, за ръце и др. Шкафове; машини за подвързване и ламиниране; за съхранение и унищожаване на документи и др.

11.            Канцеларски материали и консумативи: принадлежности за писане, щемпели и печати, различни видове хартия и други необходими за работата канцеларски материали.

 

Трябва да може:

1.       Изпълнява административни задължения в помощ на управленския и професионалния състав.

2.       Осигурява необходимите условия за ефективна работа на ръководителя, като:

- организира приема на вътрешни сътрудници и външни посетители;

- насрочва и потвърждава срещи и ангажименти на ръководителя;

- съдейства при организацията на посещения на ръководителя или други служители – изготвя план на пътуванията и прави резервации;

- подготвя провеждането на съвещания;

- води и оформя протоколи от срещите и съвещанията.

3.       Отговаря на телефонни и електронни запитвания съобразно своята компетентност. Насочва телефонни обаждания и съобщения към съответните служители.

4.       Насочва клиентите към ръководителя или друг служител.

5.       Подготвя, набира и проверява кореспонденцията, материали за презентации, брошури, публикации, отчети и други, свързани с машинопис,  диктовки, ръкописи, ползвайки стенография, пишеща машина или компютър.

6.       Получава и разпределя входящата поща и електронната кореспонденция и други материали и координира информацията между звената, служителите и други организации.

7.       Спазва изискванията за водене на деловодството и архивите и за оформяне на документацията съгласно  изискванията на ЕДСД.

8.       Създава и поддържа компютърна информация - каталози (база данни/системи).

9.       Организира и поддържа картотека с управленски решения и друга документация на ръководителя; следи за изпълнението на решенията и докладва за сроковете им. Съхранява протоколите от заседания и съвещания и прави справки по тях.

10.     При архивирането на документите участва в оценката на документалната и научно-практическа стойност на документите, за които отговаря.

11.     Поръчва офис-консумативите и поддържането на инвентара; определя и налага офис процедури.

12.     Набира статистически или други данни.

 

ПРОФЕСИОНАЛНО-ЛИЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

Офис секретарят трабва да притежава следните качества: комуникативност, мотивация за работа,  мобилност, трудова и лична дисциплина, организираност, деловитост, лоялност и дискретност, инициативност, съобразителност, етичност, отговорност, работа в екип.

 

Цели на обучението по професия "Офис секретар"

 

Основна цел на обучението по професия "Офис секретар" е подготвянето на обучаваните за реализацията им по придобитата специалност в областта на административните и офис дейности.

3.1. Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

- познава и използва личните предпазни средства (защитни екрани), знае и прилага основните правила за безопасна работа с оборудването и офис техниката на работното място, не замърсява с работата си околната среда;

- умее да формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения;

- познава стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления и прави изводи за факторите, които ги пораждат;

- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;

- умее да работи в екипа, съдейства на членовете от екипа за изпълнение на конкретни задачи и търси помощ от тях, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;

- разбира собствената си роля в дейността на предприятието, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;

- познава основните правила за работа с компютър, ползва програмни продукти;

- справя се със задачи на работното място, като осъществява комуникация на чужд език.

3.2. Подцели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка (единна за всички професии от професионално направление "Секретарски и офис дейности")

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

- знае правилата за поддържане на безопасни условия на труд и техника;

- познава нормативните изисквания на длъжността и необходимите компетенции;

- познава офисните административни процедури;

- изпълнява административни дейности, свързани с деловодство и архиви, писмени комуникации, работа с пишеща, съобщителна и друга офис-техника; отчетност и контрол; работа с компютри и Интернет;

- притежава знания и умения за планиране и отчетност; за създаване на работни приоритети;

- разпределя работата към помощния офис-персонал и осигурява помощ и контрол на същия; подсигурява своевременното приключване на ангажименти на офиса;

- познава фирмената организация и длъжностните характеристики на служителите.

3.3. Специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията", формирани при обучението по специфичната за професията и специалността задължителна професионална подготовка

След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да работи и да изпълнява всички видове офисни административни дейности, като същевременно осигурява прецизност, ред, спазване на сроковете и добри взаимоотношения на работното място, да умее да извършва административни и офис дейности, като:

- знае предназначението, функциите, начините на безопасна работа с офис техника, консумативи и материали, помощен инвентар;

- анализира условията за работа и съобразно тях извършва необходимите трудови дейности;

- прилага усвоените знания и умения за правилно организиране на работното място;

- прилага усвоените теоретични и практически знания, умения и опит в конкретни условия, като се отнася отговорно към всяка дейност, работи за просперитета на фирмата, зачита фирмената тайна;

- оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания и приетите критерии в дейността - точност, целесъобразност, функционалност, прецизност в изпълнението, качество и обем на работата.

 

Изисквания към материалната база

 

Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по учебна практика - в специализирани.

8.1. Учебен кабинет

В учебен кабинет се провежда обучението по теория на професията.

8.1.1. Основно оборудване - работно място на всеки обучаван (работна маса и стол), работно място на обучаващия (работна маса и стол), учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, платно за прожектиране, дъска за писане, други средства за обучение и дидактическа техника.

8.1.2. Учебни помагала: демонстрационни макети и модели; реални образци; онагледяващи табла; учебни видеофилми; програмни продукти.

8.2. Специализиран кабинет

Специализираният кабинет е учебен кабинет, оборудван с необходимата офис техника за осъществяване на фирмена дейност. В него се провежда практическото обучение на обучаемите. Основното предназначение на специализирания кабинет е формирането на първоначалните практически умения на обучаваните.

8.2.1. Оборудване на специализирания кабинет

Всички специализирани кабинети се оборудват с офис оборудване, офис техника, както и със съответни помагала съобразно усвояваната професия и специалности и в съответствие с предметите и средствата на труда от "Профил на професията".

8.3. Материалната база ще бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и съответните български стандарти.


 УЧЕБЕН ПЛАН

 

Наименование на учебните предмети

Общ брой учебни часове

От тях:

теория

практика

A  Задължителна професионална подготовка

660

325

335

I.

Обща задължителна професионална подготовка

Правила и инструкции за безопасна работа

Противопожарна охрана

Екологична култура

Вредности и професионални заболявания

Психологическа структура на трудовата дейност

Потребности и способности на личността за саморазвитие

Видове общуване

Принципи на деловото общуване

Работа в екип

Професионални екипи

Бизнес етика

Трудовоправно законодателство

Трудовоправни отношения в институцията

Конфигурация на компютъра

Устройства за въвеждане и съхраняване на данни

Съхраняване и намиране на информация

Работа с програмни  продукти за създаване на документи

Работа с локални и глобални мрежи

Комуникативна компетентност при използването на достатъчен набор от предвидими и елементарни езикови средства - думи и изрази, свързани с професионалните задачи и тяхното комбиниране.

 

78

52

26

II.

Отраслова задължителна професионална подготовка

Икономически процеси, явления и отношения

Статистически изследвания и прогнози

Маркетингови проучвания

Парично-кредитни отношения

Фирмена култура

Маркетинг и мениджмънт

Управление на човешките ресурси

Психология, логика и етика

Бизнес комуникации

Обща, стопанска и търговска кореспонденция по български и западни стандарти

Офис и съобщителна техника

Деловодство и архиви

126

84

42

III.

Специфична задължителна професионална подготовка

Икономика

Счетоводство и контрол

Финанси на фирмата

Професионална и организационна етика

Основи на правото

Фирмена култура

Хигиена, безопасност и охрана на труда

Професионални заболявания, свързани с изпълнението на задълженията

Първа помощ при бедствия, аварии, пожари и катастрофи

Обща, стопанска и търговска кореспонденция по БДС и международни стандарти

Работа с програми за текстообработка,  електронни таблици и база данни и презентации.

Компютърни офис системи

Фирмени документи

Офис техника

Стенография и машинопис

396

169

227

Б. Избираема професионална подготовка

Делова кореспонденция на английски език

60

20

40

Общ брой часове А + Б

660

325

335

 

 

Comments