„Продавач консултант”, код 3410201

У Ч Е Б Е Н    П Л А Н

 

ПО РАМКОВА ПРОГРАМА Б

 

 

За професионално обучение с придобиване на

Втора степен на професионална квалификация

 

Професионално направление:                                                        Код

          „Продажби на едро и дребно”                                              341

 

Професия:                                                                               Код

          „Продавач – консултант”                                            341020

 

Специалност:                                                                          Код

          „Продавач – консултант”                                             3410201

 

Степен на професионална квалификация:

Втора степен

Единична група по НПК: 5221

 

Срок на обучение:                           5 месеца

Теоретично обучение:                     237 часа

Практическо обучение:                             423 часа

Общ брой часове:                                     660 часа

Входящо образователно равнище:           След завършен клас от средното образование

Форма на обучение:                        Дневна

Организационна форма:                 Квалификационен курс

 

 

 

София, 2010г.


 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.       Цел на програмата

 

Рамковата програма Б има за цел да регламентира условията и реда за придобиване на втора степен на професионална квалификация на лица навършили 16 години в съответствие със:

·        Закона за професионално образование и обучение

·        Закона за Народната просвета

·        Държавното образователно изискване за степента на оценяване, утвърдено с Наредба №3 на МОН

 

2.       Изисквания към кандидатите за обучение

 

·        Лицата да са навършили 16 години

·        Здравословно състояние – удостоверява се с медицинско свидетелство, доказващо, че професията по която желае да се обучава не му е противопоказна

·        Входящо образователно равнище – завършено средно образование или завършен клас от средното образование

 

3.       Възможности за реализация и повишаване на квалификацията

 

Завършилите обучението могат:

·        Да се реализират на пазара на труда;

·        Да продължат обучението си за актуализиране и разширяване на придобитата професионална квалификация чрез обучението по рамкова програма Е, както и по придобиване на трета степен на професионална квалификация;

·        Да придобият професионална квалификация по друга професия чрез обучение по рамкова програма А или рамкова програма Б;

·        Да придобият квалификация по част от друга професия, чрез обучение по рамкова програма Д;

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

 

1.       Форма на обучение - дневна

 

2.       Организационни форми – организационната форма е квалификационен курс, в който броят на обучаемите се определя от обучаващата институция

 

3.       Изисквания към преподавателите:

 

·        Завършено висше образование по специалността с преподавателски опит по съответната професионална област най-малко 3 години

·        Опит в обучението на възрастни най-малко 3 години

 

ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

 

Професионалното обучение по рамкова програма Б – завършва с полагане на държавни изпити за придобиване на професионална квалификация по:

·        Теория по професията

·        Практика по професията

Изпитът по теория на професията се провежда по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката, в съответствие с чл. 34, 35 и 37 от ЗПОО

Завършване на професионалното обучение се удостоверява със:

·        Свидетелство за професионална квалификация

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

След завършване на обучението по професията и специалността, обучаваният:

 

Трябва да знае:

1.       Въпросите свързани с организацията на търговията, прогресивните форми на търговско обслужване, търговското обзавеждане и правилата за неговото експлоатиране и поддържане;

2.       Органолептичните свойства и качествата на стоките, техните химически и физически свойства, условията и сроковете за съхранение, както и видовете дефекти, които могат да се срещнат, като се съобразяват с БДС и други нормативни актове;

3.       Начините и средствата за изучаване на потребителското търсене и осъществяване на търговската реклама

4.       Устройството и експлоатацията на касовите апарати (в т.ч. и компютърни системи), за да може вярно и точно да определя продажната стойност с оглед да не се ощетява нито клиента, нито фирмата;

5.       Целта и задачата на стопанската отчетност, особено на оперативно – техническата, както и документите за отчитане движението и реализацията на стоково – материалните запаси;

6.       Организация и поддържането на търговските магазини и складове, планиране на доставката и реализацията на стоките с оглед в обекта да има постоянно наличие на стоки;

7.       Финансовите закони, постановления, разпореждания и други нормативни документи във връзка с приемането, съхранението, реализацията и отчитане на стоково – материалните ценности

8.       Гаранционните срокове на стоките и начините за уреждане на рекламациите с купувачите, като спазва и познава БДС и останалите нормативи;

9.       Новите методи, както наш и чужд опит и ги внедрява в работата си;

 

Трябва да може:

1.       Основно да познава асортимента, качествата, стандартите и на тази база дефектите в стоките, както и техните цени;

2.       Да подрежда и съхранява правилно стоките, с оглед бързо да се намират и вземат при нужда, а така също и да се опазват техните потребителски свойства;

3.       Да организира правилно работното си място, като най-ефективно и рационално да използва неговата площ, машините и съоръженията за претегляне и реализация на стоките. Да създава условия за най-ефективна организация на труда на работното място;

4.       Да спазва правилата за културна търговия;

5.       Да изучава потребителското търсене и зарежда магазина с постоянен и пълен асортимент от стоки, търсени от потребителите оглед бързото обслужване, като правилно информира купувачите за потребителските свойства на стоките;

6.       Да познава психологическите особености на различните видове купувачи и да бързо да се ориентира в потребителското им поведение, да подпомага и консултира купувача при избора на стоките, като му оказва влияние за вземане на решение за покупка;

7.       Правилно и вярно да съставя документите във връзка с поставянето, съхранението, реализацията и отчитането на стоките и паричните средства, като опазва указанията по отчетност, финансовите закони и други нормативни документи;

8.       Да ползва контролно – регистриращите каси за правилно определяне продажната стойност на реализираната стока и отчитане на паричните суми;

 


 

УЧЕБЕН ПЛАН

 

Учебни предмети

Общо часове

Теоретично обучение

Практическо обучение

А.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

600

 

 

А 1

Обща професионална подготовка

56

43

13

1.

Здравословни и безопасни условия на труд. Трудово право

12

12

 

2.

Психология, етика, естетика

20

20

 

3.

Работа с персонален компютър

24

11

13

А 2

Отраслова професионална подготовка

98

58

40

1.

Икономика и отчетност на търговията

45

21

24

2.

Хигиена на храните и хранителното законодателство

16

16

 

3.

Управление и контрол на качеството

7

7

 

4.

Чужд език по професията

30

14

16

А 3

Специфична професионална подготовка

446

132

314

1.

Мениджмънт и маркетинг на търговската дейност

42

42

 

2.

Стокознание на хранителните стоки

30

30

 

3.

Стокознание на нехранителните стоки

30

30

 

4.

Техника в търговията на дребно

18

18

 

5.

Търговска реклама

12

12

 

6.

Учебна практика по:

 

 

 

6.1.

Мениджмънт и маркетинг на търговската дейност

64

 

64

6.2.

Стокознание на хранителните стоки

32

 

32

6.3.

Стокознание на нехранителните стоки

32

 

32

6.4.

Техника в търговията на дребно

32

 

32

6.5.

Търговска реклама

24

 

24

7.

Производствена практика

130

 

130

Б.

ИЗБИРАЕМА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА - Делова кореспонденция на английски език

60

20

40

 

ВСИЧКО: А + Б

660

253

407

 

Comments